Integritetspolicy

1. Hur hanterar Numer Ett dina personuppgifter? 

För oss på Nummer Ett är din integritet väldigt viktig, och därför väsentligt att du som  hyresgäst känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och  korrekt sätt och att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna personuppgifts policy hittar du information om hur vi samlar in och hur vi hanterar dina  personuppgifter, för vilket ändamål vi hanterar personuppgifterna och hur länge vi sparar dina  uppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad person hos Nummer Ett AB. 

2. Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som  fysisk person. De mest självklara exemplen är namn och personnummer, men även  telefonnummer, lägenhetsnummer räknas som personuppgifter. Att behandla  personuppgifter innebär att en eller era åtgärder utförs såsom lagring, bearbetning eller överföring av uppgifterna. 

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar? 

Nummer Ett är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och för den behandling  som beskrivs nedan. Nummer Ett´s behandling av personuppgifter följer gällande  dataskydds lagstiftning. Har du frågor kring integritet och personuppgifter är du välkommen  att kontakta Nummer Ett. 

4. Vilken information behandlar vi? 

Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi hanterar i olika situationer där fysiska person  förekommer i våra register, samt hur vi behandlar uppgifterna. 

4.1 Hyresgästavtal 

Nummer Ett´s hyresgäster oftast juridiska, men även privata personer i vissa fall.  För att Nummer Ett ska kunna hantera hyresgäster behöver vissa personuppgifter behandlas.  Den information som det bland annat kan röra sig om är följande:

 • Namn 

 • Personnummer 

 • Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress, telefonnummer etc.

 • Betalningsinformation 

 • Uppgifterna ovan samlas in från dig som hyresgäst eller för dig som du företräder.
  Nummer Ett behandlar dina personuppgifter för att: 

  • Administrera in- och utträde 

  • Administrera fakturor för hyror 

4.2 Inkasso 

Hyror som inte betalas i tid av hyresgästen kommer personuppgifter att behandlas för  inkassokrav och de uppgifter som behandlas är: 

 • Namn 

 • Personnummer 

 • Adress, e-postadress och telefonnummer 

 • Hyresavtal 

 • Faktureringsuppgifter 

 • Kreditupplysningar 

4.3 Cookies 

Vi använder cookies på Nummer Ett´s hemsida för att den ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och för att vi ska få ett underlag att utgå från när vi utvecklar och  förbättrar hemsidan. Besökande på hemsidan har möjlighet att välja om man samtycker till  användningen av cookies eller inte. 

5. Hur länge spara vi personuppgifter? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt ändamål  och för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för fakturering för hyror. Dina personuppgifter  kommer att finnas hos oss så länge det finns ett kontrakt skrivet och du är vår hyresgäst.  Personuppgifter kommer inte finnas kvar om ett kontrakt upphör att gälla, kontrakt rensas  regelbundet era gånger per år och intresseanmälan för lägenheter tas bort när ärendet är slutfört.

6. Vilka kan vi komma att dela informationen med? 

I de fall som Nummer Ett använder externa parter för att hantera administration i  verksamheten överlämnas uppgifter till dessa parter i nödvändig utsträckning och när det är  erforderligt upprättas personuppgifts biträdesavtal mellan Nummer Ett och  Inkasso (inkasso företag för indrivande av utebliven betalning). Vi kan också komma att lämna  nödvändig information till myndigheter som Skatteverket, Polisen och Försäkringskassan när  vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Nummer Ett kan inom ramen för ärendehantering och hyresförhandlingar komma att dela  information med myndigheter såsom hyresnämnden, domstolar, motparter samt  försäkringsbolag i rättsskydds ärenden. 

7. Dina rättigheter 

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och  nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så  sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en  gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat.  Radering av personuppgifter kan göras i fall där: 

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna  behandlas 

 • Du motsätter dig personuppgifts behandling som sker efter en intresseavvägning och  det inte finns berättiga skäl som väger tyngre än ditt intresse 

 • Personuppgifterna har behandlats olagligt 

 • Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Nummer Ett har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (datainspektionen.se) rörande Nummer Ett´s  behandling av dina personuppgifter 

8 Frågor, synpunkter eller klagomål 

Vid ytterligare frågor om personuppgifts behandling är du välkommen att kontakta 
Kim Lif Hagen på: 

Telefonnummer: 072 532 63 60 

E-postadress: kim@n1.se

Bistro & Kaffebar

Öppettider